§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen Fugl & Fisk, der har hjemsted i Sundby Sejlforenings havn på Amager, er stiftet den 18. marts 2009. Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er ”med udgangspunkt i nærmiljøet” at give børn og voksne adgang til gode oplevelser, og nye fællesskaber på havet, herunder at undervise og instruere i god adfærd og fornuftig omgang med havet”.

Dette skal opnås ved blandt andet at drive en eller flere både til brug for aktiviteter for lokalområdets beboere

  • at sikre en solid lokal forankring
  • at sikre ejerskab til båden blandt brugerne
  • at målgruppen for foreningen bliver så bred som muligt
  • at udbuddet af aktiviteter bliver mangfoldigt og bredt
  • at der skabes nye fællesskaber
  • at der skabes en øget interesse, især blandt børn og unge, for havets muligheder.

§ 3 Medlemskab

Som medlem kan foreningen optage enhver som er bosiddende i Amager Øst eller er medlem af en forening eller en organisation som er hjemmehørende i Amager Øst. Der kan optages medlemmer uden for området, dog uden stemmeret og valgbarhed.

Medlemskab giver prioritet i forhold til tidsbestilling samt ret til at indstille personer til at blive skippere med ret til at føre foreningens både. Bestyrelsen fastsætter de øvrige regler for medlemskab.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på en indmeldelsesblanket som fremsendes til kassereren. Indmeldelsen er bindende for 12 måneder.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen. Udmeldelsesfristen er 1 måned. Udmeldelse kan kun accepteres hvis medlemmet ikke har økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 6 Kontingent

Kontingentet for medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet betales forud årligt.

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåned. Ved for sen betaling rykkes medlemmet skriftligt (brev eller e-mail). Hvis kontingentet ikke betales rettidigt herefter, skal medlemmet meddeles at hun/han er slettet af medlemslisten og ikke længere kan deltage i foreningens aktiviteter. Genindsættelse som medlem kan først ske når gælden er betalt.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, hvis vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde tilsidesætter sine medlemspligter.

I sager om eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen kan behandles på førstkommende generalforsamling som et særligt punkt. Afgørelse om eksklusion på generalforsamling kræver almindeligt flertal.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, dog jfr. § 3. Ved fravær kan der stemmes ved skriftlig fuldmagt. En fuldmagt er kun gyldig hvis det tydeligt fremgår hvordan der skal stemmes i det enkelte punkt/den enkelte sag.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden til alle medlemmer, med mindst 4 ugers varsel. Sammen med indkaldelsen udsendes det reviderede regnskab.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. En rettidigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Bestyrelsens plan for det kommende
5. Forelæggelse af bestyrelsens driftsbudget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Evt. valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 2 suppleanter
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
12. Evt.

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger dirigent. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer samt opløsning af foreningen kvalificeret majoritet (se § 17 og § 18).

Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen og har stemmeret (se også §§ 3, 9 og 13). Fraværende valgbare medlemmer kan vælges hvis der foreligger skriftligt tilsagn fra vedkommende om at hun vil modtage valg til foreslåede bestyrelsespost. Hvis 3 medlemmer forlanger det, skal der foretages skriftlig afstemning. Referenten fører protokol over generalforsamlingens beslutninger og protokollen underskrives af dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Afviklingen af ekstraordinær generalforsamling sker efter samme regler og bestemmelser som gælder for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Generalforsamlingen vælger hvert andet år på skift hhv. foreningens formand og foreningens kasserer. Herudover har følgende hver en plads i bestyrelsen:

  • Sundby Sejl Forening
  • Amager Øst Lokaludvalg
  • Skipperlauget for Flyvefisken

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
Der føres protokol over bestyrelsens handlinger og beslutninger.

§ 14 Skippere og Skipperlauget.

Alle Skippere skal godkendes af bestyrelsen, og gennemgå en prøve, etableret af bestyrelsen. Alle skippere skal som minimum have Duelighedsbevis, både teoretisk og praktisk.

Alle skippere samles i Skipperlauget under Fugl og Fisk. Skipperlauget udarbejder selv sin forretningsorden, der skal godkendes af bestyrelsen for Fugl og Fisk. Skipperlauget forestår som hovedregel koordineringen af det praktiske og sikkerhedsmæssige omkring Flyvefisken, efter retningslinjer godkendt af bestyrelsen for Fugl og Fisk.

§ 15 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden. Køb, salg eller pantsætning af foreningens ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. og forudsætter godkendelse i både Amager Øst Lokaludvalg og Sundby Sejl Forening.

§ 15 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17 Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen. Er der ikke på første ekstraordinære generalforsamling i dette øjemed mindst 2/3 fremmødte stemmeberettigede, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§ 18 Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling i dette øjemed. Til dette kræves at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er fremmødt og at mindst 3/4 stemmer for opløsning af foreningen, samt accept fra både Amager Øst Lokaludvalg samt Sundby Sejl Forening. Er der ikke på første ekstraordinære generalforsamling i dette øjemed mindst 2/3 fremmødte stemmeberettigede kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. På den anden ekstraordinære generalforsamling kan der træffes beslutning om opløsning af foreningen med 3/4 for, uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr brev på en generalforsamling vedrørende opløsning af foreningen.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler almennyttige formål.

Stiftende generalforsamling 18.03.2009
Revideret 1. gang 23.03.2011
Revideret 2. gang 16.03.2016
Revideret 3. gang 20.03 2019